This page now works on Android 4+ (in Chrome) and on iOS.
Chim Se Di Nang

Đề nghị các bạn ăn nói lịch sự. Admin không bao giờ tham gia vào chat hay bình luận trên website...